no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی حل مشکل لکنت زبان دانش آموزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی حل مشکل لکنت زبان دانش آموزان
zip
خرداد ۳, ۱۳۹۶
1000 تومان
2 فروش
1000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی حل مشکل لکنت زبان دانش آموزان


دانلود گزارش تخصصی حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان

بصورت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 21 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده
لکنت زبان یکی از مهمترین اختالالت گفتاری است که از کهن ترین ادوار در میان جوامع بشری شایع بوده است. فردی که لکنت زبان دارد، در بیان اصوات، هجاها و یا کلمات ، دچار گیر و مکث، کشش و تکرار می شود. لکنت زبان معموال با حرکات بدنی مانند تکان دادن دست، سر، گردن، و … همراه است.پژوهشگران سه عامل را در پیدا کردن لکنت زبان موثر می دانند . فیزیکی ، عاطفی، و تقلید از کودکان و نوجوانان لکنتی دیگر. لکنت در پسران سه برابر دختران است.لکنت عبارتست از تکرار، کشش و یا قفل شدن غیر ارادی کلمه یا بخشی از کلمه ای فرد قصد بیان آن دارد. کودکان و نوجوانانی که لکنت دارند می دانند چه می خواهند بگویند و قبال آنها را صدها یا هزارها مرتبه بدون لکنت گفته اند. با این حال، این بار علی رغم تالشهایی که می کنند قادر نیستند کلمه را به راحتی و بدون تقال ادا کنند. لکنت زبان مشکلی گفتاری ـ حرکتی است که به دالیل ناشناخته ای به وجود می آید و علت دقیق و مشخصی ندارد. می توان گفت که تربیت بد، اضطراب، کم هوشی و … در بروز آن تأثیر ندارد. فراوانی ابتال به لکنت در پسران نسبت به دختران سه به یک است و با افزایش سن، این عدم تناسب افزایش می یابد.اختالل «لکنت زبان» انواع متفاوتی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:
.1 تکـــرار صداها مثـــل )گ ـ گ ـ گ ـ گـــریه(، تکــــرار سیالب هــــا مثـــل )گر ـ گر ـ گر ـ گربه(، تکرار کلمات مثل )گربه ـ گربه ـ گربه( و باالخره تکرار عبارات )گربه ی زرد ـ گربه ی زرد ـ گربه ی زرد آمد(..2 توقف ها و مکث های بی جا و نامتناسب بین صداها و کلمات.3 کش دادن و امتداد کلمات )م ن( و …
اینجانب در بین دانش آموزانم با موردی برخورد نمودم که دارای این مشکل بود . دانش آموز مورد نظر که امیر حسین نام داشت. دارای لکنت زبان بود و من در این سدد برآمدم تا مشکل وی را برطرف نمایم.
نکات کلیدی :

دانش آموز – لکنت زبان – راه حل ها
مقدمه )بیان مساله (
بی تردید یکی از نعمتهای گرانقدر الهی نعمت کالم است. از جمله نشانه ها و معیارهایی سنجش میزان هوش، مهارت برقراری روابط اجتماعی، اعتماد به نفس، احساس و نگرش، مسئولیت پذیری، قدرت یادگیری استدالل، منطقی انتقال معلومات، اخالق، ادب و هنر فرد، سخن گفتن و مهارت کالمی اوست. لکنت زبان هرگز عیب و عار نیست، بدزبانی، غیرحق و ناروا سخن گفتن ننگ و زشت است، لکنت زبانی می توان با تمرین و بهره گیری از تخصص گفتار درماندگان مجرب درمان نمود. اما بد زبانی ) فحش، دروغ( غیبت و تهمت ناروایی را باید با ایمان اخالص شجاعت اخالقی و تقویت اراده و اعتماد به نفس اصالح نمود. ناتوانی کالمی می تواند موجب سرخوردگی و کاهش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان شود، مخصوصا زمانی وان راپیر )دهقانی 1339 ص)8 معتقد است درمان لکنت اولیه بهتر است از طریق بحث با والدین صورت گیرد و اگر چنانچه الزم است کار درمان مستقیم انجام شود. این کار از طریق ارائه مهارتهای شخصی و مهارتهای گفتاری صورت می گیرد. تحقیقات زیادی درباره نقش والدین و روشهای درمانی ناشی از آن انجام شده است. برای مثال توماس کروکوپر ) خجسته مهر 1333 س ) 33 معتقد اند والدین کودکان و نوجوانان لکنتی دانش و اطالعات اندکی درباره ی لکنت و پیامدهای روانی و اجتماعی بر کودک و بزرگسال لکنتی دارند.

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده
نکات کلیدی :
مقدمه (بیان مساله )
ارزیابی از وضعیت موجود
اهداف گزارش تخصصی :
هدف اصلی :
اهداف جزئی :
مقایسه با شاخص :
جمع آوری اطلاعات
1 – مشاهده :
2 – صحبت با مادر دانش آموز:
3 – نظر سایر همکاران
4 – پیشینه و ادبیات پژوهش :
بررسی لکنت زبان و راههای درم ن آن
اختلالات عاطفي و نارسايي هاي تکلمي:
اختلا لا ت دستگاه شنوايي و نارسايي هاي تکلمي:
نقش مهم ترس:
بهبودي از لکنت زبان:
روش هاي اصلا ح لکنت زبان :
عوامل موثر در درمان لکنت زبان:
تجزیه و تحلیل داده ها
راه حل پیشنهادی برای مشکل
راه حل پیشنهادی
چگونگی اجرای تغییر پیشنهادی
انتخاب راه جدید موقتی
چگونگی نظارت بر راه حل جدید
ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح )
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار
نقاط ضعف :
تصمیم نهایی و نتیجه گیری
پیشنهادات دیگر
فهرست منابع و مآخذ:

1000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *