no-img
گزارش فایل

دانلودبررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودبررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان
zip
جولای 31, 2019
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلودبررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان


 دانلودبررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحات فایل 32

فایل ورد و قابل ویرایش

شرح فایل

نحوه جمع آوري اطلاعات و روش آماري :

پرسشنامه اي در اختيار آزمودنيها قرار مي گيرد و سپس بارسم جدول و درج نتايج آن با بدست آوردن فراواني از آزمون مجذور خي وتي تفسير
مي شود .


« فصل سوم»

روش تجزيه و تحليل آماري داده ها :

1ـ در اين تحقيق از روش مجذور خي استفاده مي شود ومنطق استفاده از اين روش اين است كه چون دو گروه از لحاظ متغير هاي مختلفي كه به صورت كيفي ارزشيابي شده اند باهم مقايسه مي گردند در چنين مواردي مناسب ترين روش آماري كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن يك متغير از متغير ديگر بكار مي رود روش مجذور خي يا كااسكور x2 مي باشد .

2ـ روش ديگري كه بكار مي رود آزمون تي است كه براي مقايسه ميانگينهاي معدلهاي دو گروه بكار رفته منطق استفاده از اين روش اين است كه چند معدل راكه به صورت كمي و با مقياس فاصله اي سنجيده مي شود و با روش آزمودن تي معني دار بودن تفاوت ميانگينها روشن مي شود .

3ـ براي تنظيم پرسشنامه جهت كار آماري دو وضعيت خيلي زياد و زياد را در يك گروه زياد ، تا حدودي در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جاي داده ام .

 

 

ميزان توافق زوجين با هم

 

جمعزيادمتوسطكمميزان توافق دفعات مردود شدنمردود شدن يا نشدن فرزندان
56(67/32)37(32/13)11(10)8هيچ بار 
16(33/9)10(81/3)2(86/2)4فقط يكبار 
12(7)2(86/2) 7(14/2)3دوبار يا بيشتر 
84492015جمع 

 

توافق كم هيچ بار

توافق كم يكبار

توافق كم دوبار يا بيشتر

توافق متوسط هيچ بار

توافق متوسط يكبار

توافق متوسط دو بار يا بيشتر

توافق زياد هيچ بار

توافق زياد يك بار


ميزان توافق در تربيت فرزندان

 

جمعزيادمتوسطكمتوافق در تربيت دفعات تجديديبا تجديد شدن يا نشدن
40(76/24)30(10/8)6(14/7)4هيچ بار 
18(14/11)13(64/3)4(12/3)2فقط يكبار 
16(10/16)10(26/5) 7(46/4)9دوبار يا بيشتر 
84531715جمع 

 

ميزان توافق كم هيچ بار

ميزان توافق كم يكبار

ميزان توافق كم دوبار يا بيشتر

ميزان توافق متوسط هيچ بار

ميزان توافق متوسط يكبار

ميزان توافق دو بار يا بيشتر

ميزان توافق زياد هيچ بار

ميزان توافق زياد يك بار

 

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *