no-img
گزارش فایل

دانلودشناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودشناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه
zip
جولای 31, 2019
3500 تومان
0 فروش
3500 تومان – خرید

دانلودشناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه


 دانلودشناسايي راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيران و مديران مدارس متوسطه

تعداد صفحات فایل 122

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

در صورتي كه منشأ تغيير از هرفرايندي گرفته شود, مي‏توان آن را بيشتر قابل پيش‏بيني و كنترل نمود. فعاليتها را مي‏توان در يك راستا و جهت‏گيري يكسان برنامه‏ريزي كرد و اتلاف منابع و تأخير در انجام كارها را از ميان برداشت.

به نظر دمينگ 94% از تمام مشكلات در يك سازمان به مديريت مربوط مي‏شود و مديران, همواره ايجاد فرايندها و سيستم‏هاي بهتر, بايستي كاركنان را در تصميم‏گيري شركت دهند. دمينگ شيوه خود را براي كليت فراگير در رهنمود 14 گانه مشهور خود منعكس نموده است. (شريف‏زاده, 1379, ص 38 و 40)

 

اصول چهارده‏گانه دمينگ

دمينگ چهارده اصل را به عنوان داروي شفابخش صنعت و اقتصاد بيمار جوامع مطرح نمود كه در صورت بكارگيري مي‏توان بخش زيادي از مشكلاتي كه در راستاي ارتقاء كيفيت وجود دارد, برطرف نمود. اغلب مؤلفان مفاهيم اصلي شيوه كار دمينگ را در قالب اصولي بيان كرده‏اند كه به شرح زير مي‏باشند:

 • در بهبود محصولات و خدمات،فرايندها بايستي هدفمند و جدي باشند به سوددهي كوتاه مدت, منابع را براي نيازهاي بلند مدت تخصيص دهيد. سعي كنيد صورت رقابتي و مستمر. در انجام فعاليتها و ايجاد مشاغل مشغول به كار شويد.
 • پذيراي فلسفه جديد باشيد. سازمان بايد فلسفه كيفيت را به عنوان فلسفه جديد مديريت قبول كند تا از اين رهگذر, زمينه دستيابي به اهداف كيفيت ميسر گردد.
 • از بازرسي‏هاي گسترده و وابستگي پرهيز كنيد. بازرسي فقط مي‏تواند محصولات و يا خدمات معيوب و ناقص را نشان دهد و به منشأ عيب كاري ندارد. به همين جهت بازرسي در كاهش ضايعات و تلفات نقشي ندارد, لذا گفته شده است كه در مديريت كيفيت فراگير بايد از تأكيد بر بازرسي‏هاي گسترده پرهيز نمود.
 • به واگذار كردن فعاليتها صرفاً بر مبناي بهاي خدمات و كالا خاتمه دهيد. در عوض معيارهاي مطلوب ديگر به جز قيمت داوطلب نماييد. تلاش نماييد هزينه كلي و نه اوليه را كاهش دهيد.
 • مشكلات را دريابيد. براي بهبود مستمر و مداوم سيستم،هر فرايند را براي برنامه‏ريزي،توليد, خدمات بهتر و بهبود كيفيت و كاهش هزينه‏ها به طور مطلوب انجام دهيد.

بهبود مستمر تنها عامل تضمين كيفيت مي‏باشد. لذا بهبود مستمر و فراگير, تجهيزات و خدمات و سيستمهاي مرتبط با آن در كاهش هزينه و حفظ سطح كيفيت مطلوب و مؤثر مي‏باشد.

 • روشهاي نوين را براي آموزش ضمن خدمت ايجاد كنيد. در آموزش, بهتر استفاده كردن از مهارتهاي تمامي نيروي انساني مديريت را دخالت دهيد. براي پيشبرد فعاليت توأم با تحولات،مهارتهاي نويني در روشها, طرح توليد, فنون و خدمات لازم است.
 • از روشهاي نويني در برقراري و نهادي كردن رهبري استفاده نماييد. مديران خط مقدم بايستي افراد را در توليد محصولات و خدمات كيفي كمك نمايند. بهبود كيفيت خود به خود بهره‏وري را بهبود خواهد بخشيد. مديريت در پاسخ به گزارش موارد نقص و نارسايي, نيازهاي نگهداري و تعميرات،ابزار غيرقابل استفاده و تعاريف مبهم عملياتي و ديگر مسايلي كه به كيفيت نامطلوب مي‏انجامد اقدام و ابتكار عملي را به دست گيرد.

هنگامي در سازمان رهبري نهادي مي‏گردد, كه احساس مسئوليتي كه مدير نسبت به كيفيت دارد, ساير افراد سازمان نيز همان را حس كنند.

 • از انجام فعاليتها نهراسيد, ترس مهمترين عامل در رشد روحيه محافظه‏كاري در افراد و از مشخصات سيستم بوروكراسي مي‏باشد. به همين خاطر در نظام مديريت كيفيت فراگير, افراد نظرات خود را براي بهبود كيفيت, آزادانه بيان مي‏كنند و ترس از محيط كار رخت بربسته است.
 • مرزهاي ميان بخشهاي سازمان را از بين ببريد. تماس افراد سازمان اعم از واحدهاي توليدي, پشتيباني،خدماتي, آموزشي بايد در بهبود كيفيت مشاركت داشته باشند و عواملي كه باعث ايجاد سد بين واحدهاي سازماني مي‏گردند فروپاشيده شوند.
 • از شعارها, نصيحت‏ها و هدفهاي توخالي خودداري كنيد.
 • استانداردهاي كاري كه براي نيروي كار و مديران ميزان توليد و خدمات را مشخص مي‏نمايد حذف نماييد. در عوض كمكهاي مفيد و نظارت مؤثر بر فعاليتها را ايجاد نماييد.
 • موانع را از سر راه كاركنان و مديران برداريد تا از احساس تعلق و غرور به انجام كار لذت ببرند. اجراي ارزشيابي عملكرد و مديريت بر مبناي اهداف را مورد تأكيد قرار ندهيد.
 • يك برنامه مطلوب تعليم و آموزش ايجاد كنيد. فعاليت اعضاء بايستي از طريق تعليم مداوم و خود بهبودي ارتقاء يابند. مزاياي رقابتي هميشه ريشه در آگاهي و دانش كاركنان و سازمان دارد.
 • همه عوامل انساني در امر دگرگوني و تغيير و بهسازي سازمان شركت داده شوند. (كرازي،1378, ص 24)

شريف‏زاده (1379, ص 44 و 43) مشكلات اساسي در اجراي فلسفه دمينگ را چنين بيان مي‏كند:

براي اجراي مؤثر فسلفه دمينگ يك سري از موانع اساسي وجود دارد. از جمله آنها عدم ثبات،دل مشغولي بيش از حد با منافع  كوتاه مدت, اجراي انواع مختلف از ارزشيابي عملكرد تجهيز مديريت و تأكيد آنها بر شاخصهاي عيني به عنوان معيارهاي موفقيت است.

دمينگ عدم ثبات و پايداري را به عنوان عدم تعهد مديران براي تلاش در برنامه‏ريزي جهت ارائه محصول و خدمات بهتر و موفقيت‏آميز در بازار فروش تلقي مي‏نمايد. مشغله بيش از حد براي سودهاي كوتاه مدت به مثابه عوامل بازدارنده ثبات مديريت و فعاليتهاي سازمان براي ايجاد رشد و توسعه بلند مدت عمل مي‏كند. مانع اساسي ديگر در اجراي روش دمينگ اجراي تجهيز شغل مديريت است. اين امر در تمامي موارد موجب عدم ثبات و پايداري مي‏گردد و باعث مي‏شود كه مديران بدون درك كامل و عميق فعاليتها به اتخاذ تصميم بپردازند. در فرايند تصميم‏گيري, مديران ممكن است در مشاغل ديگر از تجاربي كه به كار ارتباطي ندارد بهره گيرند. دمينيگ معتقد است كه شناخت واقع‏بينانة سازمان و كاركنان آن نيازمند زمان است . درحالي كه استفاده از تجارب كسب شده در جاي ديگر متضمن منافعي در خصوص مشكلات جاري است. تا زماني كه مدير وقت كافي براي خدمت در سازمان به عنوان عضو نداشته باشد او قادر نخواهد بود كه روايي كاربرد تجارب قبلي خود را آزمون نمايد.

اتكاي صرف سازمان به معيارهاي قابل مشاهده براي تعيين موقعيت موانع حدي ديگر را براي ايجاد شيوه كيفي دمينيگ به وجود آورده است. بدون ترديد اعداد و ارقام كمي براي كاركنان قابل توجه است ولي تأكيد صرف براي اين گونه ارقام بدون توجه به جنبه‏هاي ديگر مسير شكست سازمان را هموار مي‏سازد. اينگونه روشها مديران را به جمع‏آوري و تحميل اعداد و ارقام ترغيب مي‏نمايد. نظر به اجراي «بازي اعداد» به مسايل مهم ديگر چون كيفيت،پژوهش،آموزش و تعليم توجهي نخواهد شد.

 

ژوزف جــوران [1]

ژوزف جوران همكار دومينيگ در واحد بازرسي بل بود. او بازرس شركت الكتريك غربي و مؤسس انستيتوي مشاوره كيفيت مي‏باشد. در دهه 1950،وي كتاب معروف راهنماي كنترل كيفيت را كه هنوز به عنوان كتاب مرجع در سراسر دنيا شناخته شده است منتشر نمود.

جوران معتقد است كه مديريت وظيفه‏اي بنيادين در راستاي كيفيت عهده‏دار است و بايد موضوع كيفيت را در اولويت كاري خود قرار دهد و سه اصل برنامه‏ريزي, كنترل كيفيت فعاليتها و عملكرد سازمان حول موارد ده‏گانه زير متمركز مي‏باشد:

 • آگاهي و تعهد لازم را نسبت به كيفيت در تمامي كاركنان و مديران سازمان ايجاد نماييد.
 • اهداف بهبود مستمر را براي تمامي فعاليتها مشخص نماييد.
 • براي تحقق اهداف تعيين شده سازماندهي مناسب ايجاد نماييد.
 • تمامي كاركنان را با توجه به نقشي كه در سازمان به عهده دارند نسبت به مباحث كيفيت, آموزش دهيد.
 • با استفاده از گروههاي حل مشكل, سعي در رفع موانع ارتقاء كيفيت نماييد.
 • نسبت به پيشرفت و توسعه برنامه كيفيت اهميت قائل شويد.
 • از افرادي كه در راستاي كيفيت اقدام مؤثر انجام مي‏دهند و نسبت به اين موضوع حساسيت كافي دارند قدرداني نماييد.
 • نتايج ارتقاء و رشد كيفيت و موفقيتهاي حاصل شده را به اطلاع عموم برسانيد.
 • پس از كنترل فرايندهاي توليد و اندازه‏گيري و ارزيابي محصول, نتايج را ثبت و نگهداري نماييد. (شريف‏زاده،1379, ص 16).
 • بهبود مستمر كيفيت و انتخاب هدفهاي مطلوب‏تر كيفيت را سالانه, در نظام نامه كيفيت سازمان تبيين كنيد و با تعيين يادداشتهاي مناسب اشتياق بوجود آمده را در راستاي ارتقاء كيفيت حفظ نماييد.

 

فيليپ كرازبي[2]

كرازبي كه پايه‏گذار انجمن كرازبي است, پس از اينكه سالها در صنعت به عنوان بازرس كنترل كيفيت فعاليت نمود در سال 1979 كتابي تحت عنوان «كيفيت رايگان, است» را به رشته تحرير درآورد و بدين سبب شهرت زيادي بدست آورد. (كرازبي, 1378, ص 94).

روش كرازبي مانند دمينيگ داراي چهارده اصل است كه به شرح زير مي‏باشند:

 • تعهد مديريت : مدير با خط‏مشي سازمان را به نحوي تدوين كند كه كيفيت به عنوان هدف اصلي در صدور اولويتها قرار گيرد.

 

3500 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *