no-img
گزارش فایل

دانلود بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان
zip
آگوست 2, 2019
4000 تومان
0 فروش
4000 تومان – خرید

دانلود بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان


 دانلود بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان .

تعداد صفحات فایل53

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

 پرسشنامه های رغبت پرسشنامه های شخصیت :

انتخاب یک حرفه عمل گویایی است که منعکس کننده انگیزش ،دانش شخصیت وتوانایی فرد است. مشاغل بیش از آنکه دسته ای ازمهارتها ووظایف یا کارهای مجزا را نشان دهند یک شیوه زندگی یا محیط را منعکس می کنند کار کردن در مقام یک بخار به این معنا نیستکه او نه تنها از ابزار خاصی برای حرفه اش استفاده می کند بلکه منزلتی مشخص ،نقش اجتماعی والگوی زندگی خاصی دارد. از این نظر انتخاب یک عنوان شغل معرف چندین نوع اطلاع است.

انگیزش فرد،دانش او در مورد مورد حرفه موردنظر، بینش او درک او از خودش وتواناییهایش. (هالند،1376،ص ص 31،30). رفتارهای قالبی حرفه ای دارای اعتبار ومعانی مهم روان شناختی هستند درست همان طور که ما درباره مردم از روی دوستانشان ،لباسهایشان واعمالشان قضاوت می کنیم می توانیم از روی حرفه هایشان درباره آنها قضاوت کنیم. تجربیه روزمره گاهی اطلاعات نادرست ولی ظاهرا” مفیدی دراین مورد به دست می دهد که مردم در مشاغل گوناگون چه خصوصیاتی دارند. بنابراین می توانیم بگوییم که نجارها چابکدست اند وکلا” پرخاشگرند،هنرپیشه ها خود محور،فروشنده ها چرب زبان ،حسابدارها دقیق ،دانشمندان غیر معاشرتی وغیره . این یافته ها برای رفتارحرفه ای قابل ملاحظه ومهم اند. بسیاری از پرسشنامه رغبت به نحو چشم گیری به این فرض متکی است که مردم از حرفه ها وفعالیتهایشان تصور دقیقی دارندو این تصورات در دوره های طولانی تغییرنمی کند. از آنجا که مردم در یک گروه حرفه ای شخصیتهای مشابه دارند به موقعیتها ومشکلات به طرق مشابه پاسخ می دهند ومحیط های بین فردی ویژه خلق خواهند کرد. اگر چه نمی توانیم به طور مستقیم این فرضیه را آزمایش کنیم پیشرفت ، ثبات ورضایت حرفه ای وابسته به همخوانیبین شخصیت فرد ومحیطی است که اودرآن کار می کند. درست همان گونه که در بین دوستانی که سلیقه ،استعدادوارزشهایی شبیه به به ما دارند راحت تر هستیم به همان ترتیب احتمال اینکه شغلی را که از نظر روانی مناسب ماست بهترانجام دهیم.

در مقایسه با سایرنظریه های شخصیت ،این نظریه یک مدل تکمیلی (اجرایی) است، زیرا چنین فرض می کند که تمام مردم لذت طلب هستند ودر جستجوی رسیدن به اهدافی هستند که استعدادها ،مهارتها وعلایق را شکوفا سازد . استدلال این نظریه آن است که هر جا رضایت خاطر در حد اعلا باشد وتعداد استعفا واخراج در مقابل استخدام در حداقل ،شخصیت وشغل با هم توافق دارند به عبارت دیگر افراد اجتماعی باید در مشاغل اجتماعی وافراد متعارف در مشاغل معمولی قرار بگیرند یک فرد واقع گرا دریک شغل واقع گرا در وضعیتی بسیارمتناسب تراست تادر یک شغل تحقیقی یک شخص واقع گرا در یک شغل اجتماعی ،بی گمان در بی تناسب ترین وضعیت قراردارد.(رابیتر،1378،ص58)

 

 

 

 

نوعصفات مشخصه شخصیتیمشاغل نمونه
 

واقع گرا: فعالیتهای فیزیکی که نیازبه مهارت،قدرت وتعادل داردترجیح می دهد.

محقق :فعالیتهایی که اندیشیدن،سازمان دادن وفهمیرن رامی طلبدترجیح می دهد.

جامعه گرا: فعالیتهایی که کمک به دیگران وبهبودآنهامی طلبدترجیح می دهد.

متعارف: فعالیتهای قانونمند،منظموبدون ابهام راترجیح می دهد.

طرفداردادوستدهای تهورآمیز : هرجا فرصت برای نفوذ دردیگران وبدست آوردن قدرت باشدفعالیتهای کلامی راترجیح می دهد.

طرفدارهنر: فعالیتهای نامنظم ومبهمی راکه موجب بروز خلاتقیتی شودترجیح می دهد.

 

خجالتی،صادق،مصرواستوار سازگار،اهل عمل

تحلیلگر،مبتکر،کنجکاو،مستقل

 

اجتماعی،مهربان،دارای تعاون واستنباط

سازگار،کارا،اهل عمل،بدون ابتکارانعطاف ناپذیر

دارای اعتمادبه نفس،جاه طلب،پرانرژی،استیلاجو

 

 

اهل ابتکار،منظم،واقع گرا،عاطفی،اهل حرف(نه عمل)

 

 

 

مکانیک،اپراتور،کارگرخط مونتاژ،کشاورز

زیست شناس،اقتصاددان، ریاضی دان،خبرنگار

مددکاراجتماعی،معلم،مشاورروان شناس

حسابدار،مدیرشرکت،تحویلداربانک،بایگانی

وکیل دعاوی،دلال معاملات ملکی،متخصص روابط عمومی،مدیر فروشگاههای کوچک

 

نقاش،موسیقی دان،نویسنده،دکوراتور داخلی

 

 

چنین به نظر می رسد که در شخصیت افراد به راستی اخلاف ذاتی وجود دارد. مشاغل دارای انواع مختلف است. بی شک کسانی که در محیط شغلی متناسب با نوع شخصیت خود قرار دارند راضی ترندو احتمال استعفای داوطلبانه آنان در مقایسه با کسانی که در محیط شغلی نامتناسب می باشند به مراتب کمتر است.(رابینز،1378،ص ص57-59)

 

فرمول بندی تیپها : 

  • تیپ واقع گرا :

فعالیتهای یک فرد واقع گرا منجر به سروکارداشتن آشکار،مرتب یا منظم با اشیاء،ابزار،ماشینهای حیوانات واجتناب از فعالیتهای آموزشی ویا درمانی است. این تمایلات رفتاری به نوبه خود منتهی به اکتساب صلاحیتهای علمی،مکانیکی،کشاورزی،الکتریکی وبه کمبودی در صلاحیت های اجتماعی وترتیبی میشود. این افراد خود رادارای تواناییهای ورزشی ومکنیکی وفاقد توانایی در ارتباط انسانی می پندارند از فعالیتهای اجتماعی دوری می کند. برای اشیاء عینی وخصوصیات شخصی قابل لمس- پول،قدرت مقام- ارزش قائل می شود. از آنجا که شخص واقع گرا ذارای این رجحانها ،صلاحیتها خود ادراکی ها وارزش هاست،این شخص مستعد ویژگی های زیر است:

غیراجتماعی – همرنگ – رک – اصیل – سرسخت – مادی- طبیعی- هنجارمصر- اهل عمل- خودمحور – انعطاف ناپذیر- صرفه جو – غیر شهوده بی پیرایه.(جان هالند،1376،ص ص47-46)

 

 

  • تیپ جستجوگر :

فعالیتهای یک فرد جستجوگربه بررسی خلاق مشاهده ای،عادی ومنظم پدیده های فیزیکی ، زیست شناختی وفرهنگی به منظور فهم وکنترل این پدیده ها واجتناب از فعالیتهای ترغیبی ،اجتماعی وتکراری منجر می شود . تیپ جستجوگر خود را فردی محقق،روشنفکر،دارای تواناییهای عملی وریاضی وفاقر تواناییهای رهبری می پندارد. برای علم ارزش قائل می شود. فرد جستجوگر متعهد ویژگی های زیر است : تحلیل گر- هشیار – منتقد – مستقل- روشنفکر – درون نگر – منطقی– خوددار-کناره گیر-پیچیده-کنجکاو- بد بین – دقیق – فروتن – غیر محبوب. (جان هالند،1376،ص47)

 

3-تیپ هنری :

فعالیتهای پیچیده ،آزاد وغیر منظم که شامل سروکارداشتن با مواد فیزیکی ،کلامی یا انسانی برای خلق اشکال یا محصولات هنری ونوعی بی زاری از فعالیتهای آشکار سازمان یافته از خصوصیات این تیپ است. مشاغل یا موقعیتهای هنری را ترجیح می دهد. برای حل مشکلاتی که در کار ومحیط های دیگر وجود دارداز صلاحیتهای هنری متعهد ویژگی های امور زیر است : مبهم- بی نظم – عاطفی – ابراز گرا – آرمان گر- خیال پرداز – غیر عملی- خودانگیخته – مستقل – درون گرا- شهودی- سازش ناپذیر – مبتکر – حساس- آزاد منش(هالند ،1376،ص48)

4000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *