no-img
گزارش فایل

دانلود درس پژوهی فرایندی علوم ششم


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود درس پژوهی فرایندی علوم ششم
zip
آوریل 26, 2017
4000 تومان
1 فروش
4000 تومان – خرید

دانلود درس پژوهی فرایندی علوم ششم


دانلود درس پژوهی با موضوع :

استفاده از روش تدریس فرایندي در آموزش علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با رویکرد زمینه محور

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل 34 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده :

پژوهش حاضربه صورت کیفی از نوع درس پژوهی با عنوان (استفاده از روش تدریس فرایندي در آموزش علوم پایه ششم با
رویکرد زمینه محور) در دبستان شاهد پسرانه شهرستان کوهدشت اجرا شده است .

این فعالیت پژهشی به صورت گروهی وبا همکاري سه نفراز همکاران شاغل در این آموزشگاه اجرا گردیده است .

نقش معلمان در فرآیند آموزش وایجاد جایگاهی محوري براي دانش آموزان در کلاس وبه وجود آوردن فضایی که دانش آموزان در آن نقش فعال وکاوشگرانه اي را در یادگیري ایفا کنند، برهیچ کسی پوشیده نیست.تنوع روش هاي تدریس گروه را برآن

داشت که یکی از آنها را به نام روش تدریس فرآیندي در درس علوم تجربی پایه ششم به کار گیرد.

پس از طراحی طرح درس اولیه وباز بینی آن ،در نهایت روش در کلاس اجرا گردید وتوسط اعضاي گروه وچند نفر دیگر از

همکاران مشاهده ومورد نقدوتحلیل قرار گرفت .

ناظرین وهمکاران شرکت کننده در طرح ضمن تأیید طرح درس اصلاحاتی را در اجرا پیشنهادنمودند که در تدریس نهایی اعمال
گردید

-1تعداد دانش آموزان را در تدریس پایانی کاهش دهد تا معلم کنترل بهتري بر کلاس داشته باشد.

-2در پایان تدریس از فراگیران خواسته شود کلاس را تمیز کنند.

-3براي باز شدن فضاي فعالیت تعدادي از میزها را از کلاس خارج کنند.

-4در تدریس پایانی همکاران در کلاس حضور نیابند تا زمینه ي لازم براي به نمایش گذاشتن توان واقعی فراهم شود .

-5مجري از توضیحات اضافی بپرهیزد.

در تدریس نهایی همکار تدریس کننده ضمن احترام به نظر همکاران وناظرین نهایت سعی خود را در برطرف نمودن موارد ذکر
شده به کار گرفتند که همکاران پس از مشاهده فیلم تدریس براین نظر صحه گذاشتند.

فصل اول:

– مقدمه

– تعریف و تبیین مسأله و توصیف چالش هاي موجود و تعیین وضعیت مطلوب(شکل موجود)
– تعیین ضرورت و اهمیت موضوع

– تعیین اهداف( کلی – جزئی -رفتاري و… )
– تعیین سؤالات درس پژوهی(تبدیل اهداف به سؤالات پژوهش)
مقدمه :

بیشتر کشورهاي جهان ،در چند دهه گذشته نگرانی هاي فزاینده اي را در این خصوص که نظام آموزش

وپرورش ،آمادگی کافی براي پرورش مهارت ها ودانش لازم براي کار وزندگی توأم با موفقیت را در جامعه ي پیچیده امروز ي به شهروندان خود نمی دهد،شاهد بوده است .(دارلینگ –هاموند (1993

در واکنش به این دغدغه ها ،تلاش براي بهبود مدارس افزایش یافته وتمام ابعاد سیستم آموزشی اعم از ساختار ،سازمان واداره ورهبري مدارس ،مشارکت اولیاءوجامعه ونیز محتوا ي برنامه درسی ،روش هاي آموزشی
وارزشیابی کل سیستم مورد هدف قرار گرفته است .در عین اهمیت تمام این ابتکار عمل ها ،پاره اي از فرضیات

زیر بنایی درباره ي تدریس ویادگیري ندارند.یعنی به طور کامل وبسنده از درك وفهم حاصل از شیوه یادگیري کودکان بر نیامده اند.
بسیاري از شیوه هاي آموزشی مورد قبول متأثراز روش هاي تدریس گذشته ومبتنی بر دیدگاههاي سنتی رفتار

گرایانه هستند که اساسا”تدریس را عمل “بیان”وعرضه واقعیت ها واطلاعات به دانش آموزان قلمداد می کنند.درست مثل پر کردن یک لیوان خالی .(سنجش ملی پیشرفت آموزشی ایالات متحده ،(1981

تأکیدمفاهیم نوین یادگیري بیشتر بر پرورش توانایی تحلیل وحل مسائل در دانش آموزان است تا اینکه از آنها

بخواهد برنامه ي درسی را به نحو احسن پوشش دهند.

با عنایت به تأثیر معلم وبهره گیري ایشان از روشهاي تدریس فعال وجدید،گروه درس پژوه برآن شد که یکی

از این روش ها به نام روش تدریس فرآیندي را در درس علوم تجربی پایه ششم مورد استفاده قرار دهدتا تأثیر

این روش را مورد ارزیابی قرار دهد.
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : 1
مقدمه 2
تعریف وتبیین مسأله وتوصیف چالش هاي مجود وتعیین وضعیت مطلوب (شکل موجود ) 3
تعیین ضرورت واهمیت موضوع 4
تعیین اهداف (کلی ،جزیی ورفتاري ) 4
تعیین سؤالات درس پژوهی (تبدیل اهداف به سؤالات درس پژوهی ) 4
فصل دوم : 5
توصیف ویژگی هاي طراحی تدریس 6
نحوه ي اجراي طرح 6
چالش هاي فراروي گروه وراهکارهاي گروه براي مقابله با آن ها 7
زمان بندي نحوه ي اجرا (تعیین زمان اختصاصی به مراحل تدریس 8
نحوه تقسیم کار (تعیین زمان اختصاصی به مراحل تدریس 8
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجراي درس پژوهی 8
ابزار وامکانات مورد نیاز گروه 9
ارزشیابی اجراي طرح درس اول (نتایج حاصل از تدریس ) 9
فصل سوم : 10
توصیف وارزیابی طرح درس اول 11
داده هاي پژوهش حاصل از طرح درس اول 17
نظر نهایی گروه درباره ي نحوه ي اجرا 17
پاسخ به سؤالات پژوهش 17
اجراي طرح درس دوم (در صورت داشتن نواقص در اجراي اول ) 17
عنوان صفحه
فصل چهارم : 18
توصیف ویژگی هاي طرح درس دوم 19
داده هاي پژوهش (حاصل از تحلیل طرح درس دوم ) 19
نظر نهایی گروه در باره ي نحوه اجرا 19
پاسخ به سؤالات پژوهش 19
فصل پنجم : 20
ارزشیابی طرح درس دوم 21
داده ها ي پژوهش( حاصل از طرح درس اول و دوم) 21
نظر نهایی درباره ي نحوه ي اجرا 21
بیان محدودیت ها 21
پیشنهادات 22

4000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *