no-img
گزارش فایل

دانلود كارورزي 3 كنش پژوهي


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود كارورزي 3 كنش پژوهي
zip
می 13, 2017
3000 تومان
3 فروش
3000 تومان – خرید

دانلود كارورزي 3 كنش پژوهي


گزارش کارورزی دانشگاه فرهنگیان با موضوع کارورزی3(کنش پژوهی)

 فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل45

چکیده:

هرتجربه آموزشی که با شغل ترکیب شود کارورزی نامیده می شود این دوره امکان فرصتی برای آشنایدانشجو- معلمان با محیط مدرسه،موقعیت کلاس، رفتارکارکنان دانش آموزان را فراهم می سازد که نه تنها باعث افزایش قابلیت های آنان برای اشتغال در حرفه ی معلمی می شود بلکه به کارورزان قدرت انتخاب بیشتری درانجام وظایف ارائه شده می دهدتااینکه بتوانند بهتر به علاقه مندی ها وگرایش های خود درزمینه های تدریس وحرفه ی   معلمی پی برده و نقاط قوت و ضعف کار خود را ارزیابی کنند کارورزی و کارآموزی می تواند ابزار بسیار مهمی در راستای آمادگی حرفه ی معلمی دانشجو- معلمان باشد.در این بین یکی از مهم ترین و درعین حال موثرترین مدیریت ها، مدیریت آموزشی  می باشد زیرا این نوع از مدیریت در فرآیند یاددهی – یادگیری افزایش بهره وری سازمان آموزش وپرورش و تحقق اهداف هر یک ازدوره های تحصیلی می تواند تاثیر گذار باشد. لذا هدف از قرارگیری واحد کارورزی در واحد های درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان این است که دانشجو- معلمان با رفتن به مدارس با نحوه ارتباط برقرارکردن با کارکنان و دانش آموزان و انجام دادن تدریس در کلاس ها و با عمل گذاشتن فرآیند های یاددهی- یادگیری بیشتر آشنا شوند تا اینکه نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به تقویت کردن و یا تضعیف کردن این نقاط در خود بپردازند.
بنابراین سومین مرحله از مراحل کارورزی دانشجو- معلمان به این فرآیند اختصاص دارد که تحت عنوان  کارورزی 3(کنش پژوهی) نام گذاری شده است و در این مرحله دانشجو- معلم با تنظیم کردن طرح درس برای تدریس خود با آمادگی قبلی در کلاس حاضر شده و به فرآیند تدریس مشغول می شود ودرحین همین فرآیند یاددهی- یادگیری است که با نقاط قوت وضعف خویش آشنا می شود وبا یاداشت برداری آنها سعی می کند تا نقاط قوت خویش را تقویت و نقاط ضعف خود را از بین ببرد یا اینکه سعی کند در تدریس های آتی خود آن ها را بیشتر در جهت مثبت تقویت کند .لذا در جریان این مرحله از کارورزی اینجاب با حضور در دبیرستان دوره اول ایثار و حضوردرکلاس های درس و با تکیه بر آموخته های قبلی دانشگاهی و دو مراحل سپری شده از کارورزی 1و2 و با کمک گرفتن از اساتید کارورزی آقای قدسی و آقای شبانی و معلم راهنما آقای باقری وبا تنظیم کردن طرح های درس برای آموزش خودم ، تلاش در جهت شناخت نقاط ضعف ونقاط قوت خود کردم. برای رسیدن به چنین نتیجه ای اینجانب از انواع روش های تدریس مختلف وروش های ارزشیابی متنوع  استفاده نمودم. همچنین برای گرد آوری گزارش کارورزی 3 (کنش پژوهی) بیشتر از روش مشاهده ای و روش پرسش و پاسخ استفاده کردم و در پایان با یاداشت برداری تجربه های خودم و استفاده ازنظرات معلم راهنما ودانش آموزان به تهیه وتدوین این گزارش پایانی نمودم.

مقدمه :

تمرین معلمی به سلسله فعالیتهای کاربردی و سازمان یافتهای اطلاق میشود که جریان آمادگی دانشجو –معلمانرا از دوره ی آگاهیهای نظری به مرحله ی اجرای فعالیت های علمی – کاربردی حرفه معلمی تسهیل و ممکن میسازد.دانشجو – معلمان ضمن گذر فعال و مراقبت شده از این مراحل ، الاصول باید بتوانند دانشهای نظری و اندوخته ها نظری و اندوخته های آموزشی خود را با اطمینان و به شیوهای ماهرانه در میدان عمل کلاس درس و آموزشگاهمورد استفاده قرار دهند.از زمانهایی که موضوع«تربیت معلم»برای تامین نیروی انسانی واجد صلاحیت مطرح شده است و موسسات ونهادهایی مسولیت آن را به عهده گرفتهاند، برنامه «تمرین معلمی»نیز با عناوین مشابه در آنها سازمان داشته است.بعضی از این عناوین که در اسناد، کتب و برنامههای تربیت معلم مترادف با «تمرین معلمی» به کاررفته است عبارتنداز:تدریس عملی، آموزش عملی تدریس، ورزش آموزگاری و دبیری، کارآموزی و کارورزی.
اولین اقدام برای تربیت معلم در ایران در مدرسه دارالفنون به سال 1290هجری شمسی صورت گرفت و درسیتحت عنوان «اصول تعلیم» در برنامه آن فقرار گرفت و اولین برنامهی تدریس عملی در دارالفنون اجرا گردید.
«تدریس عملی »عبارتست از «کاربرد عملی اصول و تئوریهای تعلیم و تربیت در جریان آموزش به منظورکسب مهارتهای عملی تدریس و اخذ کفایت و شایستگی معلمی».( 1 – جلیل ، برنامه کارورزی یا تدریس عملی در مراکز تربیت معلم ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 1366)در جزوه طرح آموزش عملی تدریس یا کارورزی که از سال  1290ه.ش تاکنون در مراکز تربیت معلم تدریس میگرددآن را چنین توصیف میکند «کارورزی» تدابیری است که برای حصول اطمینان از جریان آمادگی در دورهی انتقالاز نظر به عمل اتخاذ شده است (آموزشنامه شماره 4 و 5 دانشگاه فرهنگیان ).
برای پذیرش مسئولیت خطیر «معلمی» در معنای وسیع و نوین آن لازم است پس از کسب معارف ، فضایل وعلومفنون مربوط به تعلیم و تربیت، تلاش برای کسب «مهارت و عمل» بدان آغاز گردد و درجات مهارت و توانایی تا حدکسب شایستگی و صلاحیتهای معلمی ادامه داشته باشد.از آنجا که یادگیری کامل منوط به توسعهی آموخته­ها در سه حیطه شناختی، عاطفی و حرکتی است، دستیابی بهسلسله مهارتهای حرکتی وقتی ممکن میشود که میان آموخته­های شناختی وعاطفی تعامل شود و این تعامل زمانیحاصل میشود که شرایط بروز رفتارهای مهارتی و حرکتی فراهم باشد .
از اینرو در راستای کسب شایستگی هایمعلمی پس از آموزشهای نظری در دانشکدهها و مراکز تربیت معلم لازم است دانشجو –معلمانبرایتوسعهمهارتهایعملی به مدارس روانه شوند و طی یک سلسله برنامه مدون زیرنظر استاد راهنما و معلم راهنما در محیط واقعیمدرسه به تمرین و توسعه مهارتهای حرفه ی معلمی بپردازند.
بنابراین برنامه تمرین معلمی بران است که از این موقعیت استفاده کرده و قبل از هدایت کارآموزان در مدارس، بابرنامهای منظم و حساب شده آنان را به مدارس و کلاسهای درس بفرستد تا اوضاع و احوال مدارس را مورد مشاهدهقرار دهند، شیوهی برخورد و حل مسائل آموزشی و تربیتی توسط کارکنان مدرسه را از نزدیک مشاهده کنند .
در اینرهگذر خود نیز بطور مستقیم با مسائل کلاس درس و فعالیتهای پرورشی درگیر شوند. حضور و شرکت فعالکارآموزان در مدارس به آنان فرصت خواهد داد تا با بخشی از مشکلات آینده خود و بطور مستقیم روبرو شده و برایحل آن مشکلات چارهاندیشی کنند.ضمن این آشنایی و برخورد مستقیم با مسائل و رخدادها سعی میشود که با کمک استادان و مدرسان و برخورداریاز کمک فکری و تجربی معلمان و مربیان در مدرسه محل کارآموزی، دانشجو –معلممعلوماتودانشنظریخودرابه کار گرفته و شیوه های صحیح استفاده عملی از معلومات و دانستههای خود را فراگیرد .بهطوریکه در پایان یکسالتمرین معلمی بتواند بهطور مستقل مسئولیت کنترل، هدایت و آموزش وپرورش یک کلاس را در حدقابل قبول به عهدهگرفته و ایفای نقش واقعی خود یعنی معلمی یا مربیگری بپردازند(گروه تعلیم و تربیت، طرح آموزشی عملی تدریس(کارورزی)، دفترتحقیقات و برنامهریزی درسی، 1631).
هدف نهایی از اجرای برنامه تمرین معلمی تقویت حس اعتماد بنفس، صلاحیتها و تواناییهای حرفهای لازم دردانشجو –معلم به منظورقبول وظایف ومسئولیت آموزش وپرورش دانش آموزان درکلاس درس است.

فهرست

تقدیروتشکر(5)

چکیده(6)

مقدمه(7)

فصل اول:گام اول کنش پژوهی  (9)

بخش اول:ویژگی های من(9)

بخش دوم:موقعیت تدریس(13)

بخش سوم:اهداف وایده های من (15)

قسمت اول:ایده های من به عنوان معلم(15)

قسمت دوم:تعیین پرسش فرضیه ها(17)

فصل دوم:طرح های آموزشی وگزارش های روایی(18)

طرح آموزشی1(18)

روایت طرح آموزشی1(22)

طرح آموزشی 2(26)

روایت طرح آموزشی2(30)

طرح آموزشی3(33)

روایت طرح آموزشی3(37)

فصل سوم:گام سوم کنش پژوهی(40)

بخش اول:گزارش روایی ازکارورزی3(40)

بخش دوم:کدگذاری(42)

بخش سوم:تحلیل وتفسیر(44)

منابع ومآخذ(46)

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود –   لینک خرید

3000 تومان – خریدads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *