no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی پایه دوم


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی پایه دوم
zip
جولای 4, 2017
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی پایه دوم


گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی 

علاقه مند کردن دانش آموزان به درس جمله نویسی پایه دوم ابتدایی 

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 20 صفحه

مقدمه

نوشتن نخستين نشانة با سوادی است و اهميت صحيح نوشتن کلمات به اندازه ای است که مردمعموماً غلط نوشتن کلمات را بارزترین نشانة بی سوادی می دانند ، اهميت نوشتن و نياز به صحيح نوشتن در ایجاد ارتباط با دیگران بر کسی پوشيده نيست . چرا که آدمی اجتماعی است و نمی تواند از ارتباط با افراد اجتماع صرف نظر کند و به ناچار جنبه هایی از شخصيتش در نوشته هایش مانند ، نامه های دوستانه و رسمی و تجاری و درخواست ها و مكاتبات ، جلوه می کند و از آنجا که بيشتر مشاغلی که افراد تحصيل کرده در اجتماع دارند به صحيح و دقيق نوشتن نياز دارد . به همين جهت از ابتدای آموزش رسمی خواندن و نوشتن ، به کودکانمان می آموزیم که چگونه بنویسند و اقداماتی در این باره انجام می دهيم تا بتوانند آموخته های خویش را در هر موقعيتی به کار بندند . جامعه نيز از دانش آموزانی که در مدارس درس می خوانند انتظار دارند کلمات زبان رسمی خود را صحيح بنویسند و این انتظار به حق است و به جاست که وزارت آموز ش و پرورش از راه های مختلف برای رسيدن به این مقصود و برآوردن این انتظار اقدام کند .

اولين بخشی از آموزش که به این مسئله می پردازد جمله نویسی است. اما متأسفانه مشاهده می شود کاستی ها و ضعف هایی در آموزش این درس وجود دارد و بسياری از دانش آموزان در نوشتن کلمات آموخته شده در متن هایی به جز متن درسی مشكل دارند و انتظارات ما را برای کاربرد صحيح کلمات و رعایت قواعد نوشتن آنها در هر موقعيت و متنی برآورده نمی کنند .

بيان مسئله و توصيف وضعيت

در بسياری از مدارس ما توجه به صحيح نوشتن کلمات محدود می شود ، آن هم به این صورت گذرانده می شود که معلم متنی را برای دانش آموزان می خواند تا بنویسند . پس از پایان ، آنها را صحيح می کند و سپس تكليفی را که معموالًاشامل چند بار نوشتن از روی کلماتی که در متن اشتباه نوشته شده است و یا رونویسی از روی درس می باشد را به فراگيران پيشنهاد می کند . و در جلسة بعد پس از بازدید تكاليف ، متن دیگری را برای کالس می خواند .

در این برنامه کمتر جایی برای آموزش نوشتن صحيح کلمات و یادگيری شكل ، معانی و مفاهيم کلمات جدید و جمله نویسی و موارد استعمال آنها و تنوع در نحوة آموزش وجود دارد .

به همين دليل بر آن شدم که جمله نویسی را از حالت خسته کننده و تكراری نجات دهم و با تنوع در نحوة آموزش آن درس را برای فراگيران شيرین و جذاب کنم و آن را به صورت درسی مشارکتی و فعال و خالق تبدیل کنم و دقت و عادت به درست نویسی کلمات و جمله نویسی را در آنها تقویت کنم . برای همين با مشورت صاحب نظران و همكاران چنين موضوعی را جهت پژوهش انتخاب کردم . چگونه توانستم دانش آموزان را به درس جمله سازی که زمينه انشا نویسی است عالقه مند سازم؟

پيشينه تحقيق

مهارت زبانی نوشتن و جنبه های متفاوت آن ، امری اکتسابی است که به یاددهی و یادگيری نياز دارد و هرگز به خودی خود به وجود نمی آید و پرورش نمی یابد . گنجاندن درسی به نام امال نيز نشان دهنده اهميت یاددهی و یادگيری صحيح نویسی کلمات است . در حال حاضر در مدارس برای یادگيری صحيح نویسی کلمات بيشتر به اعتبار بخشی وبسنده کردن به صحيح نویسی کلمات متن درس فارسی و رونویسی از روی کلمات متن درس به گونه ای تقليدی و ماشينی که گونه ای حفظ طوطی وار شكل نوشتاری کلمه های موجود در متن است ، توجه می شود که استفاده از این دو ویژگی ، به تنهایی ، یاددهی و یادگيری صحيح نویس کلمات را به نتيجه نمی رساند و باعث افت تحصيلی و ناتوانی دانش آموزان در صحيح نویسی کلمات یک نوشته و یا متن ساده ، به طور اعم ، می گردد . مربيان و کاردانان آموزش ابتدایی از این نكته غافل اند که بسياری از مشكالت صحيح نویسی دانش آموزان زایيده خط بد ، بی دقتی ، رعایت نكردن نظم ترتيب در نوشتن ، توجه نكردن به پاکيزگی و نظافت در هنگام نوشتن کلمات است که بيشتر این موارد جنبة یادهی و یادگيری دارد و باید از راه های گوناگون، به شاگردان تعليم و آموزش داده می شود . در حالی که بيشتر معلمان ، با هدف دست یابی شاگردان به مهارت صحيح نویسی کلمات، هر روز آنان را وادار به رونویسی ماشينی از روی کلمات درس فارسی می کنند یا این که هر روز در کالس به شاگردان دیكته می گویند و اصرار دارند در منزل والدین نيز همين کار را دنبال کنند . این گروه از معلمان ، توجه ندارند که از راه های گوناگون به شيوه های متفاوتی می توان مهارت صحيح نویسی کلمات را به دانش آموزان آموخت. هر چه روش های

چكيده
مقدمه
بيان مسئله و توصیف وضعیت
پيشينه تحقيق
پیشینه ی تحقیق در مورد جمله سازي و انشا:
اهداف پژوهش
هدف اصلی :
اهداف جزئی :
مقایسه با شاخص :
روش هاي جمع آوري اطلاعات
خلاصه ی یافته های اولیه :
راه هاي پيشنهادي و نحوه اجرا
9- جمله سازی به کمک تصاویر
ارزیابی اجرای طرح
روشهایی جهت تقویت مهارت جمله نویسی
نقاط قوت اجرای طرح
نقاط ضعف :
ارزیابی بعد اجرای طرح
راه های مورد توافق عبارت بودند از :
نتایج :
پیشنهادها :
نتيجه گيري
منابع و ماخذ :

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *