no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری
zip
آگوست 7, 2017
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری


دانلود گزارش تخصصی با موضوع ترغیب کردن دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل15 صفحه

قسمتی از فایل

مقدمه و بیان مساله
استفاده از وسایل کمک اموزشی :.وسایل سمعی وبصری و رسانه های اموزشی وبلاخص استفاده از وسایل کارگاهی دراموزش درس کار و فناوری می تواندبه ایجادشرایط یادگیری مطلوب درکلاس کمک کند.یادگیری که دران دانش اموزنقش فعال را به عهده داشته باشدواز حواس مختلف خود استفاده کندومعلم به عنوان راهنمای اوباشد این امکان را فراهم می کندکه دانش اموزفرصت کافی برای تفکروجستجودراختیارداشته باشددر چنین یادگیری دانش اموزاز طریق تجربه وعمل وبااستفاده از حواس مختلف خودمی تواندموضوع یادگیری را بهتر وصحیح تر درک نمایدو معلومات خودراافزایش دهد،همچنین دانش اموز شخصا در یادگیری فعال است وموفقیت هرمرحله از یادگیری میتواندمبنای خودتشویق واعتمادبه نفس او گردد.
معلم نبایدتدریس کندبلکه بایدکودک راتشویق کندتاباکارکردن با اشیا به یادگیری برسد گنیز برگ (1969) بنابراین اگر دبیران محترم کار و فناوری وفن بتواننددراین درس از وسایل کارگاهی استفاده بیشتری نمایندوبرتاثیرگذاری فراوانی که دراستفاده از وسایل کارگاهی در اموزش درس کار و فناوری وفن داردبیشترپی ببرند درنتیجه در نحوه یادگرفتن تغییراتی زیر بنایی صورت می گیرد
چگونگی انتخاب مسئله

از بچه ها سوال کردم چرا کتاب کار و فناوری را دوست ندارید.هیچ علاقه وحرکتی جهت پیشبرد اهداف این کتاب در شمانمی بینم تقریبا تمام آنها جزبه تعداد محدودی معتقدبودند باوجود12 نمره عملی چه نیازی است این کتاب را بخوانیم،اگر این کتاب هدفی داشت مطمئنا 12 نمره آن را به کارعملی اختصاص نمی دادند.پس شماهم مانند دیگران یک فعالیت عملی به مابدهید تادرست کنیم و12 نمره را بگیریم و خودتان را خسته نکنید.این نوع فکر در دانش اموزان و دانش اموز مورد نظربرایم بسیار ناراحت کننده بود این اندیشه ذهن مرا به خود مشغول کرد که چگونه می توانم انگیزه یادگیری را در وی به درس کار و فناوری وفن افزایش دهم و دانش آموز ودانش آموزانی پرشور ونشاط داشته باشم ووضعیت کسالت بار موجود را بهبودبخشم و وی را به این باور برسانم که کار و فناوری جزیی از زندگی آنهاست وباید برای بهتر زیستن آن را آموخت.

به عنوان نخستین گام برای شناسایی علل بی توجهی به درس کار و فناوری این سوال را پرسیدم، علت عدم فعالیت شمادر درس چیست ؟

چراکه هیچ گونه تلاش وجدیتی دراین زمینه ازخود نشان نمی دهد؟

که بعدازصحبت متوجه شدم که بی حوصلگی وکسل بودن درکلاس یکی از عوامل عدم توجه ویادگیری می باشد. ان گاه به سراغ بعضی از همکاران رفتم واز انها پرسیدم که چرا دانش اموزان در درس این گونه رفتار می کنند. برخی دلایل آن ها چنین بود:والدین دانش اموزان به کار و فناوری اهمیت کمتری می دهند روش آموزش مطلوب نیست مطالب کتاب جذابیت نداردخودم نیزباتوجه به تجربه کاری ومطالعاتی که داشتم ،علل مشکلات رادرعوامل زیر یافتم

1.رشته تحصیلی بعضی ازمعلمان این درس نامرتبط است واین درس رابه عنوان تکمیل کسری ساعات تدریس پذیرفته اند.

2.کادر اداری اهمیت لازم را برای این درس قایل نیستند.
3. نبودن امکانات کارگاهی کافی جهت ایجادانگیزه بیشتر دریادگیری البته ضعف روش های تدریس تنها عاملی بودکه به خودم مربوط می شد ومی توانستم در تغییر،اصلاح وارزیابی ان اقدام کنم.

برای اجرای روش جدید در اغاز کارمی بایست یک مفهوم مشخص انتخاب ومیزان یادگیری دانش اموزان در روش معمول با روش جدید مقایسه می شد.
فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست مطالب
چکیده
نکات کلیدی :
مقدمه و بیان مساله
توصیف وضعیت موجود
چگونگی انتخاب مسئله
اهداف پژوهش :
هدف اصلی :
پرسش های پژوهش :
مقایسه با شاخص :
گرد آوری اطلاعات
مصاحبه با خود دانش آموز
نظر همکاران
ضرورت و اهميت آموزش کار و فناوری در مدارس
كم رنگ شدن نقش وسايل كمك آموزشي در تدريس و يادگيري
پیشینه تحقیق
تجزیه وتحلیل اطلاعات
چگونگی اجرای راه حل
ارزیابی راه کارهای فوق ارزیابی ودرنهایت راهبردهای زیر برای حل مشکل انتخاب شد:
نقاط قوت اجرای طرح
نقاط ضعف :
پیشنهادات و نتیجه گیری
منابع

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *