no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی
zip
سپتامبر 14, 2017
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی


دانلود گزارش تخصصی بالا بردن کیفیت وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق مدیریت مشاهده تلویزیون بوسیله اولیاء

تعداد صفحات 26صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قسمتی از فایل

چکیده

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییـرات بـر روی افـراد آن جامعه اثر می گذارد.

افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه هـای گروهـی مـی توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریـم یکـی از ایـن دسـته رسانه ها تلویزیون میباشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتـر خانـه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.

در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد کـه در بـین دختـران و پسـران و همچنـین سـنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیـون مـی توانـد موضـوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسـبی در گروههای سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نـامطلوب، آثار منفی را بر جای میگذارد این آثار میتواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

در این پژوهش که کنکاشی است پیرامون »تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع.. توسط اینجانب .. آموزشگاه … شهرستان.. صورت پذیرفته است؛ سعی شده است واقعیات موجود، بـدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.و با ارائه راهکار های مناسب و مدیریت تماشـای تلویزیـون کیفیت تحصیلی دانش آموزان آموزشگاه بالا برود.باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال نخواهد بـود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که میتوان مسائل را با برخورد علمی و پژوهشی مورد بررسـی قـرار داد.

نکات کلیدی :

دانش اموز – مدیریت مشاهده تلویزیون – وضعیت تحصیلی

مقدمه

در دهه ی1950 وقتی که تلویزیون همه جا را گرفت ، بسیاری از مردم نگران شدند که مبـادا جـای کتـاب ودرس را بگیرد ، خانواده ها دیگر حرف نزنند و افراد، مصرف کننده ی منفعل برنامـه هـای سـرگرم کننـده شوند ونتوانند خودشان موجبات سرگرمی خود را فراهم کنند . برخی از مفسران اجتماعی معتقدنـد کـه در حال حاضر وضع به همین منوال است ، بعضی دیگر معتقدند که تلویزیون تاثیر بسیار کمی داشته است.

اغلب خانواده ها به طور متوسط درشبانه روز حدود هفت ساعت تلویزیون تماشا مـی کننـد . مطـا لعـات در مورد تماشای تلویزیون توسط افراد سنین مختلف نشان می دهد که حتی نوزادان هم روزانه نـیم سـاعت در معرض تماشای تلویزیون قرار می گیرند . دانش آموز ان به طور متوسط حدود چهار ساعت ونـیم تلویزیـون تماشا می کنند .البته این حد متوسط نشان دهنده ی تغییرات وسیعی نیستکه عملاًدر بین دانش آموز ان مشاهده می شود.

بعضی از دانش آموز ان در ایام تعطیل روزانه شش تا هشت ساعت تلویز یون تما شا می کنند . یک مطا لعه بر روی دانش آموزان نشان داده است که یک سوم آنها ، روزانه ، چهار ساعت یا بیشتر تلویزیون تماشـا مـی کنند و حدود ده در صد آن ها هیچ گاه تلویزیون نگاه نمی کنند .

سوال مهمی که در مورد اثرات آموزشی تلویزیون توجّه صاحب نظران را به خود جلب کرده اسـت ، کـه آیـا اصولاً تماشای برنامه های تلویزیونی در محیط خانواده ، باعث خواهد شد که دانش آموز ان در محیط مدرسه فعالیت های بهتری ازخودنشان دهند؟

هر چند پیدا کردن جواب صحیح وقانع کننده برای این سوال مشکل به نظر می رسد ، با وجود این بررسـی تحقیقات انجام شده نمی تواند وجود تلویزیون را به عنوان عاملی موثر در امر تحصیل ودرس خواندن دانش آموز ان اثبات کند . از طرف دیگر ، این مسئله هنوز معلوم نیست که وجود تلویزیون در محیط خانـه باعـث می شود دانش آموز ان در مدرسه نمرات کمتریبه دست آورند . البته معمولاً دانش آموز انی که در مدرسه نمرات بد به دست می آورند ، کسانی هستند که اوقات بسیاری از وقت آزاد خـود را در منـزل بـه تماشـای تلویزیون اختصاص می دهند ، اما عکس این مسئله به هیچ وجه صادق نیست ، به عبارت دیگر ، تما شـای مداوم وزیاد تلویزیون عامل اصلی به دست آوردن نمرات بد ووضع نا مناسب تحصیلی نیست. بررسـی رفتـاردانش آموز ان در مقابل تلویزیون نشان داده است که معمولاً تماشای بیش از حد برنامه های تلویزیـونی بـه وسیله ی دانش آموز ان ،حاکی از فشار یا ناکامی یا روابط نامناسب انسانی است . البته هیچ بعید نیست که همین عوامل در عین اینکه باعث توجّه بیش از اندازه ی دانش آموز ان به تلویزیون مـی شـود ، بـه وضـع تحصیلی آن ها نیز در مدرسه لطمه بزند. در ضمن ممکن است دانش آموز ی که با چنین وضعیتی روبـه رو می شود واز جهت تحصیلی مشکلاتی برایش ، پیش می آید ، تحت تاثیر ناکامی و ناراحتی حاصـله بـیش از پیش ،به دنیا ی شیرین و تخیلات واوهام تلویزیون پناه می بردواوقات بیشتری راصرف تماشای برنامه هـای هیجان انگیزکند.

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *